TARAFLAR VE KONU

??bu szle?me www.odafo.com internet sitesinden (bundan sonra ?NTERNET S?TES? olarak an?lacakt?r) rn (bundan sonra RN/RNLER olarak an?lacakt?r) sat?n alacak ki?i (bundan sonra ALICI olarak an?lacakt?r) ile / abdullah arda meydan? no:19 gaziemir adresinde (Tel: 232 332 1650 ; E-posta: bilgi@odafo.com ) bulunan sat?c? firma Ersin KILI Sigorta ve Arac?l?k Hizmetleri (bundan sonra SATICI olarak an?lacakt?r) aras?ndaki al??veri?e ili?kin olarak, ALICI taraf?ndan elektronik ortamda doldurulan, RN ile ilgili zelliklerin, nitelik-niceli?inin, sat?? fiyat?n?n, sat?? bedelinin tahsilat usl-?artlar?n?n ve sat?? tarihinin belirtildi?i sipari? formu ile Tketicilerin Korunmas? Hakk?ndaki Kanun ve Mesafeli Szle?meler Uygulama Esas ve Usulleri Hakk?nda Ynetmelik hkmleri kapsam?nda taraflar?n hak, hukuk ve ykmllklerini tespit eder. ?lan edilen fiyatlar ve vaatler gncelleme yap?lana ve de?i?tirilene kadar geerlidir. Sreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen sre sonuna kadar geerlidir.

MADDE 1. CAYMA HAKKI

SATICI ALICI (Tketici)ya a?a??daki taahhtte bulunmaktad?r. Tketicinin hibir hukuki ve cezai sorumluluk stlenmeksizin ve hibir gereke gstermeksizin mal? teslim ald??? veya szle?menin imzaland??? tarihten itibaren yedi gn ierisinde mal? veya hizmeti reddederek szle?meden cayma hakk?n?n var oldu?unu ve cayma bildiriminin sat?c? veya sa?lay?c?ya ula?mas? tarihinden itibaren mal? geri almay? taahht ederiz.

Cayma hakk?n?n kullan?lmas? iin bu sre iinde SATICIya yaz?l? bildirimde bulunulmas? ?artt?r. Bu hakk?n kullan?lmas? halinde, 3. ki?iye veya ALICIya teslim edilen RNn SATICIya gnderildi?ine ili?kin kargo teslim tutana?? rne?i ile fatura asl?n?n iadesi zorunludur. Bu belgelerin ula?mas?n? takip eden 10 (on) gn iinde RN bedeli ALICIya iade edilir. Kredi kartl? demelerde iade i?lemi de ALICI kredi kart?na iade sureti ile yap?l?r. Vergi mevzuat? gere?i fatura asl? gnderilmez ise KDV ve varsa sair yasal ykmllkler iade edilemez. ?ade edilen rnn kargo bedeli ALICI taraf?ndan kar??lan?r.

ALICIn?n zel istek ve talepleri uyar?nca retilen veya zerinde de?i?iklik ya da ilaveler yap?larak ki?iye zel hale getirilen ya da niteli?i itibariyle iade edilemeyecek, h?zla bozulma veya son kullanma tarihi geme ihtimali olan bir RN sz konusu oldu?unda ve genel olarak RN kullan?ld???nda ya da kullan?lmam?? olsa dahi kozmetik vs RNLER ambalaj?ndan ?kar?ld???nda ALICI cayma hakk?n? kullanamaz.

MADDE 2. GENEL HKMLER

2.1. ALICI, ?NTERNET S?TES?nde gsterilen rnlerin temel nitelikleri, sat?? fiyat? ve deme ?ekli ile teslimata ili?kin n bilgileri okuyup bilgi sahibi oldu?unu ve elektronik ortamda sat?? iin gerekli teyidi verdi?ini kabul eder.

2.2. RN, ALICIn?n ?NTERNET S?TES? zerinde belirtti?i teslimat adresine, faturas? ile birlikte paketlenmi? ve sa?lam olarak en ge 30 gn iinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu sre uzayabilir.

2.3. RN, ALICIdan ba?ka bir ki?i/kurulu?a teslim edilecek ise, teslim edilecek ki?i/kurulu?un teslimat? kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

2.4. ALICI, RN teslim ald??? anda kontrol etmekle ve RNde kargodan kaynaklanan bir sorun grd?nde, RN kabul etmemekle ve KARGO firmas? yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

2.5. RN teslimat? s?ras?nda SATICIn?n talebi halinde ALICI i?bu Szle?menin bir bas?l? rne?ini imzalamakla ykmldr; imzalamamas? durumunda RN teslimat? yap?lmayabilir. ?NTERNET S?TES?nden al??veri? s?ras?nda ALICI taraf?ndan onaylanan Szle?me her durumda yeterli ve geerlidir.

2.6. ALICI, SATICI taraf?ndan aksi yaz?l? ngrlmemi? ise, RN teslim almadan nce bedelini tamamen demi? olmas? gerekir. Teslimattan nce RN bedeli SATICIya denmedi?i takdirde, SATICI tek tarafl? olarak szle?meyi iptal edebilir ve RN teslim etmeyebilir.

2.7. RN teslimat? sonras?nda herhangi bir sebepten dolay?, i?lem yap?lan kredi kart?n?n ait oldu?u Banka/finansman kurumunun RN bedelini SATICIya dememesi halinde, RN en ge 3 gn iinde ALICI taraf?ndan tm giderleri ALICIya ait olmak zere SATICIya iade edilir. SATICIn?n RN bedeli alaca??n? takip dahil di?er tm akdi-kanuni haklar? ayr?ca ve herhlakarda sakl?d?r. Tereddte mahal vermemek bak?m?ndan; Bankalar ve finansman kurulu?lar? gibi kredi kart?, taksit kart v.b. veren kurulu?larca sa?lanan vadeli / taksitli deme imkanlar? bir kredi ve/veya do?rudan an?lan kurulu?ca sa?lanm?? taksitli deme imkan?d?r; bu erevede gerekle?en ve SATICIn?n bedelini tamamen tahsil etti?i RN sat??lar? i?bu Szle?menin taraflar? ynnden taksitli sat?? say?lmaz, pe?in sat??t?r. SATICIn?n kanunen taksitle sat?? say?lan hallerdeki yasal haklar? (taksitlerden herhangi birinin denmemesi halinde szle?meyi fesih ve/veya kalan borcun tmnn temerrt faizi ile birlikte denmesini talep haklar? dahil) mevcut ve sakl?d?r. ALICIn?n temerrd durumunda ayl?k % 5 oran?nda temerrt faizi tatbik edilir.

2.8. RNn normal sat?? ko?ullar? d???nda ola?anst durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yang?n gibi) nedeni ile 30 gnlk sre zarf?nda teslim edilememesi ve gecikmenin 10 gn a?mas? sz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICIy? bilgilendirir. Bu durumda ALICI sipari?i iptal edebilir, benzer bir rn sipari? edebilir veya ola?anst durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipari? iptallerinde RN bedeli tahsil edilmi? ise iptalden itibaren 10 gn iinde ALICIya iade edilir. Kredi kartl? demelerde iade i?lemi de ALICI kredi kart?na iade sureti ile yap?l?r.

2.9. ALICI RN ve sat??la ilgili talep ve ?ikayetlerini Szle?menin giri? k?sm?ndaki SATICI ile?itim kanallar? ile SATICIya bildirebilir.

MADDE 3. DEL?L ANLA?MASI VE YETK?L? MAHKEME

Bu Szle?meden ve/veya uygulanmas?ndan do?abilecek hertrl uyu?mazl???n zmnde SATICI kay?tlar? (bilgisayar-ses kay?tlar? gibi manyetik ortamdaki kay?tlar dahil) kesin delil olu?turur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl???nca ilan edilen de?ere kadar Tketici Hakem Heyetleri, a?an durumlarda ALICIn?n ve SATICIn?n yerle?im yerindeki Tketici Mahkemeleri ve ?cra Mdrlkleri yetkilidir.

ALICI bu Szle?mede ve ayr?lmaz paras?n? olu?turan sipari? formunda yaz?l? tm ko?ullar? ve a?klamalar? okudu?unu, sat?? ko?ullar?n?n ve sair tm n bilgileri ald???n?, inceledi?ini ve tamam?n? kabul etti?ini beyan, kabul ve taahht eder.